Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
3 bài thơ
Tạo ngày 20/03/2008 02:48 bởi Vanachi
Thượng Quan Nghi 上官儀 (608-664) tự Du Thiều 遊韶, người Giáp Huyện, Giáp Châu (nay thuộc tỉnh Hà Nam) đời Sơ Đường, đỗ tiến sĩ khoảng năm Trinh Quán, làm quan dưới đời vua Thái Tông.