Đoàn Thành Thức 段成式 (803-863) tự Kha Cổ 柯古, người Lâm Truy 臨淄, là hậu duệ của khai quốc công thần Đoàn Chí Huyền 段志玄, làm quan đến Thái thường thiếu khanh 太常少卿, trên văn đàn cùng Lý Thương Ẩn 李商隱, Ôn Đình Quân 溫庭筠 tề danh.