Ba mươi năm thơ ngâm rượu uống
Bút tung hành vang bóng một thời
Không như họ Nễ uổng đời
Dẫu khinh quyền quý đến hơi cuối cùng

tửu tận tình do tại