Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Triệu Hỗ (31 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Trần Đào (19 bài)
- Tiết Phùng (14 bài)
- Lý Thương Ẩn (238 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Vũ Minh Tân (1 bài)
- Nguyễn Lãm Thắng (1 bài)
- Lê Nguyễn Lưu (1 bài)
- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 06/06/2007 20:10 bởi Vanachi
Lý Ngang 李昂 (809-840) tức Đường Văn Tông 唐文宗, cai trị từ năm 826 đến 840. Ông là con thứ hai của vua Đường Mục Tông 唐穆宗, em cùng cha khác mẹ với Đường Kính Tông, thân mẫu là bà Tiêu thái hậu. Khởi đầu, Lý Ngang được phong là Giang vương. Cuối năm 826, hoạn quan Lưu Khắc Minh giết Đường Kính Tông rồi tôn Lý Ngang làm Hoàng Đế.

Đường Văn Tông ở ngôi được 13 năm (827-840). Khi mất được chôn ở Chương Lăng. Miếu hiệu của ông là Văn Tông Nguyên Thánh Chiêu Hiến Hiếu Hoàng Đế nhưng thường gọi tắt là Văn Tông.

Trong 13 năm ở ngôi, Đường Văn Tông sử dụng 3 niên hiệu khác nhau: Bảo Lịch (826-827), Đại Hoà (827-835), Khai Thành (836-340).

Đường Văn Tông còn để lại một bài thơ, là bài "Cung trung đề" 宮中題.

Nguồn: Các đời đế vương Trung Quốc, Nguyễn Khắc Thuần, NXB Giáo Dục, 2005

 

Tuyển tập chung