Ung Đào 雍陶 (805-?) tự Quốc Quân 國鈞, người Thành Đô, xuất thân bần hàn, đỗ tiến sĩ năm Thái Hoà, nhậm chức nhỏ Thị ngự sử.