Khắp sân thơ bay đầy lá đỏ
Tiếng đàn ai, nước nhỏ xuống khe
Cửa ngoài thu sắc chiều về
Vạn cành dương liễu bờ khe khói mờ

tửu tận tình do tại