Ngang qua bụi trúc rậm,
Ngày với lối như nhau.
Ra vào có chim núi,
Không người chốn thâm u.

tửu tận tình do tại