Chưa có đánh giá nào
20 bài thơ
Tạo ngày 12/02/2021 12:14 bởi tôn tiền tử
Nhóm gồm 20 bài thơ được Bùi Địch xướng hoạ cùng Vương Duy trong Võng Xuyên tập.