Lẻ loi khách xóm vắng
Dằng dặc nỗi đường xa
Ngô trúc mưa thu biếc
Ấu sen ửng ánh tà
Biết chào người chuột cống
Kêu tựa hạc ngan nhà
Đất Nguyễn Dao buồn tẻ
Tháng ngày ghế guốc qua

tửu tận tình do tại