Nhà nam nhà bắc ít người qua
Hẳn chẳng ai thăm lão đến nhà
Chim gáy trên dâu mùa trỉa hạt
Người ồn trong khói vụ sao trà
Mây lồng đáy nước ao thơm cỏ
Giếng tạnh hơi sương đồng trổ hoa
Treo đá áo gai ngon giấc mộng
Tỉnh ra ngâm đến mãi chiều tà

tửu tận tình do tại