Sầu chẳng vơi đi đã bạc đầu
Cò người trên sóng biếc quen nhau
Ban đầu cò lão không quan hệ
Song bởi cò bay nhảy gợi sầu

tửu tận tình do tại