Ngồi ngắm rêu toan đổi áo hè
Ao xuân chiều hắt nắng vàng hoe
Suốt ngày thôn vắng không xe ngựa
Thỉnh thoảng có mây sóng hạc về

tửu tận tình do tại