Thân khách lâu mong về ngơ ngẩn
Dưới tán tùng mây quấn mái leo
Rượu xuân vài chén cùng nhau
Đêm nằm bồ niễng mưa thâu gõ thuyền
Dấu hồng đã từng in bến tuyết
Tình hạc nguyên chân đặt ruộng chi
Vui đâu đất khách chưa về
Hằng năm cuốc vẫn gọi hè trong cây

tửu tận tình do tại