Nhớ Kiếm Nam trước xuân tháng chạp
Sông núi chim thêm đẹp sau mưa
Đường dài đừng lạ tiễn đưa
Được về xứ Thục ước mơ chưa thành

tửu tận tình do tại