Sóng gió yên mặt hồ phản chiếu
Sắc hồ mờ sắc núi đậm đầy
Xưa tiên tắm gội nơi đây
Núi kia lọ mực, hồ này gương soi

tửu tận tình do tại