Cứ đi mãi ly sầu sao hết
Đường thì dài không dịp lên lầu
Tới vùng cao vội ngoảnh sau
Ngựa như hiểu ý quay đầu ngóng theo

tửu tận tình do tại