Năm trước đã từng theo thuyền khách
Thăm Động Đình có ánh trăng thâu
Đêm nay trời, nước như nhau
Nhớ ra đêm đó nước màu trời xanh

tửu tận tình do tại