Nay được thả đừng bay thấp nữa
Nghe Liêu Đông là chỗ thân yên
Cố lên đừng bỏ đường tiên
Hãy lên mây trắng, đừng bên đàn gà

tửu tận tình do tại