Hết sạn đạo là qua Tà Cốc
Tới bình nguyên là sắp tới nhà
Trăm ngàn nỗi khổ phương xa
Nhìn hoa anh túc thoắt đà tiêu tan

tửu tận tình do tại