Từng có tài nấu ngon có tiếng
Đẹp sẵn rồi nên biếng điểm trang
Nhà thơ thi tứ ngổn ngang
Chỉ lo tả vợ, bạn vàng xá chi

tửu tận tình do tại