Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2007 17:11

折楊柳其二

水殿年年占早芳,
柔條偏惹禦爐香。
而今萬乘多巡狩,
輦路無陰綠草長。

 

Chiết dương liễu kỳ 2

Thuỷ điện niên niên chiếm tảo phương,
Nhu điều thiên nhạ ngự lô hương.
Nhi kim vạn thặng đa tuần thú,
Liễn lộ vô âm lục thảo trường.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Thuỷ điện hơi thơm dồn đến sớm
Những cành mềm quyện chớm lò hương
Khi xe vạn thặng đi tuần
Bóng râm thấp thoáng bên đường cỏ xanh

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thủy điện năm năm hương sớm quanh,
Lò hương thấp thoáng phất phơ nhành.
Nay xe vạn thặng thường tuần thú,
Bóng thoáng đường vua thẳm cỏ xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hàng năm thuỷ điện hương sớm chiếm
Cành liễu mềm nghiêng quyện lò thơm
Vạn xe tuần thú như nêm
Đường không bóng mát còn toàn cỏ xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời