Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hàn Duy (1 bài)
- Văn Đồng (1 bài)
- Tư Mã Quang (7 bài)
- Tăng Củng (5 bài)
- Vương Khuê (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 12/10/2013 18:39 bởi Vanachi
Chu Đôn Di 周敦頤 (1017-1078) nhà lý học Bắc Tống, tự Mậu Thúc 茂叔, người Doanh Đạo, Đạo Châu (nay là huyện Đạo, Hồ Nam). Ban đầu nhờ có cậu được bổ làm chủ bạ Phân Ninh, khoảng năm Hy Ninh làm tri phủ Sâm Châu, Nam Khang quận. Cuối đời làm nhà ở Lư Sơn lấy tên là Liêm Khê thư đường, người đời gọi là Liêm Khê tiên sinh. Về sau Chu Đôn Di chủ trương thuyết văn để tải đạo, làm thơ trên cơ bản tính tình, cần được tự nhiên. Tác phẩm có Chu Liêm Khê toàn tập.