Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (170 bài thơ)
- Âu Dương Tu (44 bài thơ)
- Lý Dục (38 bài thơ)
- Án Kỷ Đạo (20 bài thơ)
- Án Thù (17 bài thơ)
Tạo ngày 27/05/2007 20:26 bởi Vanachi
Tăng Củng 曾鞏 (1019-1083) tự Tử Cố 子固, người Nam Phong, Kiến Xương (nay thuộc Nam Phong, Giang Tây, Trung Quốc), một tản văn gia đời Bắc Tống. Thời Tống Nhân Tông, ông làm quan đến Trung thư xá nhân. Ông là nhà tản văn nổi tiếng Bắc Tống, là một trong Đường Tống bát đại gia (bao gồm Liễu Tông Nguyên, Hàn Dũ, Tô Tuân, Tô Triệt, Tô Thức, Âu Dương Tu, Vương An Thạch, Tăng Củng), thơ cũng rất đặc sắc.