Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tư Mã Quang (7 bài)
- Tăng Củng (5 bài)
- Vương Khuê (1 bài)
- Hàn Chẩn (1 bài)
- Tống Mẫn Cầu (1 bài)
Tạo ngày 10/10/2013 06:33 bởi Vanachi
Hoàng Thứ 黃庶 (1019-1085) tự Á Phu 亞夫, người Phân Ninh (nay là Tu Thuỷ, Giang Tây), là thân phụ của Hoàng Đình Kiên. Ông đỗ tiến sĩ năm Khánh Lịch thứ hai, trải qua các chức Tòng sự Châu quận, Tri châu Khang châu. Vì bất đắc trí trên đường làm quan nên chăm chút vào văn từ. Thơ ông có nhiều điểm lạ, tác phẩm có Phạt đàn tập.