15.00
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tư Mã Quang (7 bài)
- Tăng Củng (5 bài)
- Vương Khuê (1 bài)
- Hoàng Thứ (1 bài)
- Tống Mẫn Cầu (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 20/02/2016 16:38 bởi tôn tiền tử
Hàn Chẩn 韓縝 (1019-1097) tự Ngọc Nhữ 玉汝, người Linh Thọ (nay thuộc Hà Bắc) chuyển đến Ung Khâu (nay thuộc huyện Kỷ, Hà Nam), là em của Hàn Giáng 韓絳, Hàn Duy 韓維. Ông đỗ tiến sĩ năm Khánh Lịch thứ 2, trong đời Tống Anh Tông làm Hoài Nam chuyển vận sứ, đời Thần Tông làm trong khu mật viện, từng đi sứ Tây Hạ hai lần, đời Triết Tông làm Thượng thư hữu bộc xạ kiêm Trung thư thị lang rồi về làm Tri phủ Dĩnh Xương, lúc qua đời được phong Sùng quốc công, thuỵ Trang Mẫn 庄敏. Toàn Tống từ còn chép một bài từ của ông.

 

Tuyển tập chung