Tư Mã Quang 司馬光 (1019-1086) tự Quân Thực 君實, hiệu Vu Tẩu 迂叟, người Giáp Châu (nay là tỉnh Sơn Tây), là Hàn lâm học sĩ đời Tống Thần Tông, thuộc phái bảo thủ, chống phái tân pháp của Vương An Thạch. Năm Nguyên Hựu, Tư Mã Quang được thăng Thượng thư Tả bộc xạ, Kiểm môn Hạ thị lang. Khi qua đời được truy phong Ôn quốc công, thuỵ là Văn Chính. Tác phẩm có Tự trị thông giám, Tư Mã Quang Văn Chính công tập.

 

Tuyển tập chung