Biển Nam ban lệnh Hán,
Rừng Uất đuổi binh Mường.
Đồng trụ chia biên giới,
Hoàng kim cống quân vương.
Ý gian thần đã trải,
Lòng báo quốc ai thương.
Lam chướng đành trôi giạt,
Trung dũng một hòm xương.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.