19/01/2022 12:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngũ ai thi - Mã Phục Ba
五哀詩-馬伏波

Tác giả: Tư Mã Quang - 司馬光

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 10/10/2018 00:11

 

Nguyên tác

漢令班南海,
蠻兵避鬱林。
天涯柱分界,
徼外貢輸金。
坐失姦臣意,
誰明報國心。
一棺忠勇骨,
漂泊瘴煙深。

Phiên âm

Hán linh ban Nam hải,
Man binh tị Uất lâm.
Thiên nhai trụ phân giới,
Kiêu ngoại cống thâu kim.
Toạ thất gian thần ý,
Thuỳ minh báo quốc tâm.
Nhất quan trung dũng cốt,
Phiêu bạc chướng yên thâm.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Biển Nam ban lệnh Hán,
Rừng Uất đuổi binh Mường.
Đồng trụ chia biên giới,
Hoàng kim cống quân vương.
Ý gian thần đã trải,
Lòng báo quốc ai thương.
Lam chướng đành trôi giạt,
Trung dũng một hòm xương.
Mã Phục Ba tức Mã Viện. Sách An Nam chí lược đề tựa bài thơ là Đề Phục Ba miếu 題伏波廟 (Đề miếu thờ tướng Phục Ba).
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tư Mã Quang » Ngũ ai thi - Mã Phục Ba