Tinh, U dòng tướng đấng anh hào,
Chí tiết lừng mây vạn trượng cao.
Muôn đội ơn trên đeo hổ ấn,
Một gieo non Thái nhẹ hồng mao.
Dải là trói Việt xem như bỡn,
Tấc lưỡi ép Tần chẳng khó nao.
Muôn dặm rung cương người tiến bước,
Già đời bọn tớ chỉ ngâm khào.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.