Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tư Mã Quang (7 bài)
- Tăng Củng (5 bài)
- Vương Khuê (1 bài)
- Hàn Chẩn (1 bài)
- Hoàng Thứ (1 bài)
Tạo ngày 13/12/2020 16:05 bởi tôn tiền tử
Tống Mẫn Cầu 宋敏求 (1019-1079) tự Thứ Đạo 次道, người Triệu Châu (nay là huyện Triệu, tỉnh Hà Bắc), là văn học gia, sử địa học gia đời Bắc Tống. Ông đỗ tiến sĩ, làm quan đến Sử quán tu tuyển, Long Đồ các trực học sĩ.