Đêm Tầm Dương dừng thuyền quán rượu,
Đình Tỳ Bà lau lách hoa thu.
Việc xưa qua mây chìm sao khuất,
Chỉ còn trăng với gió sông trôi.

tửu tận tình do tại