Bệ lệ có người khoác núi ơi,
Hổ nằm trói giữa bụi mâm xôi.
Tay xoa biết được lòng đang nói,
Áo quan Hán Đường thấy cả rồi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.