Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Chu Đôn Di (2 bài)
- Văn Đồng (1 bài)
- Tư Mã Quang (7 bài)
- Tăng Củng (5 bài)
- Vương Khuê (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Hà Như (1 bài)
Tạo ngày 10/10/2013 06:28 bởi Vanachi
Hàn Duy 韓維 (1017-1098) tự Trì Quốc, người Ung Khâu, Khai Phong (nay thuộc huyện Khởi, tỉnh Hà Nam). Quan đến Trực học sĩ Long Đồ các, Thái tử thiếu phó, thuộc tân đảng chính trị của Vương An Thạch. Sau năm Nguyên Hựu, đảng cũ cầm quyền, ông bị biếm đến Quân Châu. Ông và Vương An Thạch cùng được Âu Dương Tu bồi đắp, cùng làm thơ xướng hoạ với Tô Thuấn Khâm và Mai Nghiêu Thần.