Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (333 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (161 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 28/05/2014 12:08 bởi tôn tiền tử
Tiết Kỳ Đồng 薛奇童 năm sinh mất không rõ, tự Linh Nhụ 靈孺, người Phần Dương, Bồ Châu, là cháu của tể tướng Tiết Nguyên Siêu 薛元超. Ông làm Đại Lý tư trực khoảng năm Thiên Bảo đời Đường Huyền Tông, tới đời Túc Tông thì làm Từ Châu thứ sử. "Toàn Đường thi" còn chép thơ ông 7 bài.