Tông Bản thiền sư 宗本禪師 (1020-1099) là tăng nhân sống dưới triều Bắc Tống, quê ở Vô Tích, Thường Châu (nay thuộc Giang Tô, Vô Tích), họ tục Quản 管, tự là Vô Triết 無哲. Đến khi làm trụ trì ở chùa Tuệ Lâm, sư lấy pháp hiệu là Viên Chiếu 圓照. Năm 19 tuổi, đến chùa Thừa Thiên Vĩnh An 承天永安 ở Tô Châu, làm môn hạ thiền sư Đạo Thăng 道昇, hầu hạ gần mười năm mới được thọ giới cụ túc. Sau ba năm, sư từ tạ xin đi du phương. Sư đến chùa Cảnh Đức 景德 ở Trì Châu 池州 yết kiến Thiên Y Nghĩa Hoài 天衣義懷, Thiên Y dẫn câu chuyện Bồ tát Thiên Thân theo đức Di Lặc vào nội cung, trở về. Bồ tát Vô Trước hỏi: “Ở nhân gian bốn trăm năm tại cõi trời Đâu Suất một ngày một đêm?” Đức Di Lặc trong một thời dạy xong năm trăm ức vị Thiên tử chứng pháp nhãn vô sanh, chưa biết nói pháp gì? Thiên Thân đáp: “Chỉ nói pháp ấy. Thế nào…

 

 1. Sơn cư bách vịnh kỳ 001
  3
 2. Sơn cư bách vịnh kỳ 002
  3
 3. Sơn cư bách vịnh kỳ 003
  2
 4. Sơn cư bách vịnh kỳ 004
  3
 5. Sơn cư bách vịnh kỳ 005
  3
 6. Sơn cư bách vịnh kỳ 006
  2
 7. Sơn cư bách vịnh kỳ 007
  2
 8. Sơn cư bách vịnh kỳ 008
  2
 9. Sơn cư bách vịnh kỳ 009
  2
 10. Sơn cư bách vịnh kỳ 010
  2
 11. Sơn cư bách vịnh kỳ 011
  2
 12. Sơn cư bách vịnh kỳ 012
  2
 13. Sơn cư bách vịnh kỳ 013
  3
 14. Sơn cư bách vịnh kỳ 014
  3
 15. Sơn cư bách vịnh kỳ 015
  2
 16. Sơn cư bách vịnh kỳ 016
  2
 17. Sơn cư bách vịnh kỳ 017
  3
 18. Sơn cư bách vịnh kỳ 018
  3
 19. Sơn cư bách vịnh kỳ 019
  2
 20. Sơn cư bách vịnh kỳ 020
  3
 21. Sơn cư bách vịnh kỳ 021
  2
 22. Sơn cư bách vịnh kỳ 022
  2
 23. Sơn cư bách vịnh kỳ 023
  2
 24. Sơn cư bách vịnh kỳ 024
  2
 25. Sơn cư bách vịnh kỳ 025
  2
 26. Sơn cư bách vịnh kỳ 026
  2
 27. Sơn cư bách vịnh kỳ 027
  2
 28. Sơn cư bách vịnh kỳ 028
  2
 29. Sơn cư bách vịnh kỳ 029
  2
 30. Sơn cư bách vịnh kỳ 030
  2
 31. Sơn cư bách vịnh kỳ 031
  2
 32. Sơn cư bách vịnh kỳ 032
  2
 33. Sơn cư bách vịnh kỳ 033
  2
 34. Sơn cư bách vịnh kỳ 034
  2
 35. Sơn cư bách vịnh kỳ 035
  2
 36. Sơn cư bách vịnh kỳ 036
  2
 37. Sơn cư bách vịnh kỳ 037
  2
 38. Sơn cư bách vịnh kỳ 038
  2
 39. Sơn cư bách vịnh kỳ 039
  2
 40. Sơn cư bách vịnh kỳ 040
  2
 41. Sơn cư bách vịnh kỳ 041
  2
 42. Sơn cư bách vịnh kỳ 042
  2
 43. Sơn cư bách vịnh kỳ 043
  2
 44. Sơn cư bách vịnh kỳ 044
  2
 45. Sơn cư bách vịnh kỳ 045
  2
 46. Sơn cư bách vịnh kỳ 046
  2
 47. Sơn cư bách vịnh kỳ 047
  2
 48. Sơn cư bách vịnh kỳ 048
  2
 49. Sơn cư bách vịnh kỳ 049
  2
 50. Sơn cư bách vịnh kỳ 050
  3
 51. Sơn cư bách vịnh kỳ 051
  2
 52. Sơn cư bách vịnh kỳ 052
  2
 53. Sơn cư bách vịnh kỳ 053
  2
 54. Sơn cư bách vịnh kỳ 054
  2
 55. Sơn cư bách vịnh kỳ 055
  2
 56. Sơn cư bách vịnh kỳ 056
  2
 57. Sơn cư bách vịnh kỳ 057
  2
 58. Sơn cư bách vịnh kỳ 058
  2
 59. Sơn cư bách vịnh kỳ 059
  2
 60. Sơn cư bách vịnh kỳ 060
  3
 61. Sơn cư bách vịnh kỳ 061
  3
 62. Sơn cư bách vịnh kỳ 062
  2
 63. Sơn cư bách vịnh kỳ 063
  2
 64. Sơn cư bách vịnh kỳ 064
  2
 65. Sơn cư bách vịnh kỳ 065
  2
 66. Sơn cư bách vịnh kỳ 066
  2
 67. Sơn cư bách vịnh kỳ 067
  2
 68. Sơn cư bách vịnh kỳ 068
  2
 69. Sơn cư bách vịnh kỳ 069
  2
 70. Sơn cư bách vịnh kỳ 070
  3
 71. Sơn cư bách vịnh kỳ 071
  2
 72. Sơn cư bách vịnh kỳ 072
  3
 73. Sơn cư bách vịnh kỳ 073
  2
 74. Sơn cư bách vịnh kỳ 074
  2
 75. Sơn cư bách vịnh kỳ 075
  2
 76. Sơn cư bách vịnh kỳ 076
  2
 77. Sơn cư bách vịnh kỳ 077
  2
 78. Sơn cư bách vịnh kỳ 078
  2
 79. Sơn cư bách vịnh kỳ 079
  2
 80. Sơn cư bách vịnh kỳ 080
  2
 81. Sơn cư bách vịnh kỳ 081
  2
 82. Sơn cư bách vịnh kỳ 082
  2
 83. Sơn cư bách vịnh kỳ 083
  2
 84. Sơn cư bách vịnh kỳ 084
  2
 85. Sơn cư bách vịnh kỳ 085
  2
 86. Sơn cư bách vịnh kỳ 086
  2
 87. Sơn cư bách vịnh kỳ 087
  2
 88. Sơn cư bách vịnh kỳ 088
  2
 89. Sơn cư bách vịnh kỳ 089
  2
 90. Sơn cư bách vịnh kỳ 090
  2
 91. Sơn cư bách vịnh kỳ 091
  2
 92. Sơn cư bách vịnh kỳ 092
  2
 93. Sơn cư bách vịnh kỳ 093
  2
 94. Sơn cư bách vịnh kỳ 094
  2
 95. Sơn cư bách vịnh kỳ 095
  3
 96. Sơn cư bách vịnh kỳ 096
  2
 97. Sơn cư bách vịnh kỳ 097
  3
 98. Sơn cư bách vịnh kỳ 098
  3
 99. Sơn cư bách vịnh kỳ 099
  2
 100. Sơn cư bách vịnh kỳ 100
  2