山居百詠其五

山居返照看心田,
退步原來是上前。
密密工夫無間斷,
必當參透祖師禪。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 005

Sơn cư phản chiếu khán tâm điền,
Thối bộ nguyên lai thị thượng tiền.
Mật mật công phu vô gián đoạn,
Tất đương tham thấu Tổ sư thiền.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh Tiến

Núi cao, quay lại xét tự tâm
Một bước lui về, đường trước thông
Công phu miên mật đừng gián đoạn
Thiền ý Tổ sư ắt rõ thông


Nguồn: Quy nguyên trực chỉ, Đại sư Tông Bổn, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2008
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi xoay lại xét tâm điền
Thối bước ngờ đâu tiến bước liền
Bám sát công phu không dứt đoạn
Tất nhiên soi thấu Tổ sư thiền


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non cao quay lại xét tâm điền
Lùi bước nhưng là bước tiến lên
Nghiêm mật công phu không gián đoạn
Ắt soi thấu ý Tổ sư thiền

Chưa có đánh giá nào
Trả lời