Ở núi cao ẩn tận trong mây,
Nhiều kẻ mù mê chẳng biết tung,
Hướng ngoại tìm chơn chơn lánh mãi,
Ghi thuyền mò kiếm uổng ra công.

Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại