Ở núi nằm khểnh giữ thanh hư,
Ăn uống tuỳ duyên vui có dư,
Chẳng phải đem tâm trừ vọng tưởng,
Mới hay vọng tưởng ấy chân như.

Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại