11.00
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Vũ Minh Tân (1 bài)
- Trương Việt Linh (1 bài)
Tạo ngày 07/08/2008 00:22 bởi Vanachi
Trí Ngu thiền sư 智愚禪師 (1185-1269) hiệu Hư Đường 虛堂, họ tục là Trần 陳, người Tượng Sơn đời Nam Tống (nay thuộc Chiết Giang, Trung Quốc). Năm 16 tuổi theo sư Uẩn 蘊 chùa Phổ Minh 普明 xuất gia, du học khắp nơi, đến Kim Sơn yết kiến Vận Yểm Phổ Nham được tỏ ngộ, nối pháp làm truyền nhân phái Dương Kỳ tông Lâm Tế. Sau đó lần lượt tham kiến các bậc thiện trí thức. Niên hiệu Thiệu Định thứ 2 (1229), ban đầu sư trụ trì chùa Hưng Thánh, sau đó lần lượt trụ các chùa Báo Ân, Hiển Hiếu, Thuỵ Nham, Diên Phước, Bảo Lâm, Dục Vương, Tịnh Từ, Kinh Sơn. Sư được Tống Lý Tông, Tống Độ Tông quy y, giáo hoá hưng thạnh.