Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
3 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (3 bài)
- Trương Việt Linh (2 bài)
Tạo ngày 26/11/2013 06:10 bởi Vanachi
Chu Phần 周濆 năm sinh và mất không rõ. "Việt thi sưu dật" 粵詩搜逸 nói ông sống khoảng cuối thời Ngũ Đại đến đầu Tống sơ, người Thiệu Châu (nay là Bình Đông, Quảng Tây), là em của Chu Vị 周渭. "Trực trai thư lục giải đề" 直齋書錄解題 chép thơ ông một quyển gồm 19 bài, nhưng đã thất truyền. "Toàn Đường thi" chép thơ ông 4 bài, và còn một bài khác được chép trong "Vĩnh Lạc đại điển" 永樂大典 quyển 2809.