Mây ghét đá, núi cao xa cách
Thành lạch nông róc rách chảy đi
Chẳng riêng tạo tiếng khi đi
Còn ra biển lớn thực thi ba đào

tửu tận tình do tại