Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 17/10/2010 20:18 bởi hongha83
Đặng Đình Tướng 鄧廷相 (1649-1735) vốn tên là Đặng Thuỵ 鄧瑞, tự Đình Tướng, hiệu Trúc Trai tiên ông, Trúc Ông, sau lấy tên tự làm Đặng Đình Tướng. Ông là người xã Lương Xá, huyện Chương Đức (nay thuộc huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây). Đặng Đình Tướng là cha Đặng Đình Giản và Đặng Đình Quỳnh. Ông giữ các chức quan như: Tả Thị lang Bộ Lại, Thái phó ban Quốc lão, rồi thăng Đại tư mã, Chưởng Phủ sự, sau lại thăng Đại tư đồ, tước Quận công và được cử làm Phó sứ sang nhà Thanh (Trung Quốc). Ông là bậc kỳ cựu trong triều đình, khi mất được phong phúc thần.

Tác phẩm của ông có Thuật cổ quy huấn lục gồm 8 thiên, văn bia, thơ lẫn trong Linh Giang dinh vệ lục và tập thơ Trúc Ông phụng sứ tập làm khi di sứ. Thơ ông hầu hết là tức cảnh, tức sự, hoài cảm, thù đáp, đề vịnh nhân vật, phong…