Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/05/2020 00:49

Bảy mươi viện lê mặc xin nhàn,
Mượn luật Hàn Thuyên tạ bách quan.
Bẻ trúc còn ghi văn thiết khoán,
Treo trâm vì luật ước thanh san.
Cân bằng minh đổng tài Y lão,
Điếu hạ vui riêng thú Lữ bàn.
Nghiêu Thuấn quân dân đời chợt thấy,
Hai nơi cùng thoả tấc niềm đan.


Đây là bài thơ làm khi bãi quan về hưu, gửi tặng các quan đồng liêu, được nhiều người hoạ lại.

Nguồn: Tổng tập văn học Nôm Việt Nam (tập II), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 2008