01/12/2021 03:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bãi quan gửi tặng các bạn đồng liêu

Tác giả: Đặng Đình Tướng - 鄧廷相

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/05/2020 00:49

 

Bảy mươi viện lê mặc xin nhàn[1],
Mượn luật Hàn Thuyên[2] tạ bách quan.
Bẻ trúc còn ghi văn thiết khoán,
Treo trâm vì luật ước thanh san.
Cân bằng minh đổng tài Y lão[3],
Điếu hạ vui riêng thú Lữ bàn[4].
Nghiêu Thuấn[5] quân dân đời chợt thấy,
Hai nơi cùng thoả tấc niềm đan[6].
Đây là bài thơ làm khi bãi quan về hưu, gửi tặng các quan đồng liêu, được nhiều người hoạ lại.

Nguồn: Tổng tập văn học Nôm Việt Nam (tập II), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 2008
[1] Xin về nghỉ hưu dưỡng nhàn.
[2] Từ chuyện Nguyễn Thuyên làm bài phú Nôm tế cá sấu, được đổi họ Hàn (giống chuyện Hàn Thuyên của Trung Quốc) nên người đời sau gọi thơ Nôm theo thể Đường luật là luật Hàn Thuyên, hay còn gọi là thơ Nôm Hàn luật.
[3] Tức Y Doãn, danh tướng đời Thương. Khi chưa giúp Thành Thang, ông tới ở ẩn đi cày ở đất Sằn.
[4] Bàn câu cá của Lã Thượng đời Chu. Lã Thượng tức Khương Tử Nha, khi chưa giúp nhà Chu từng câu cá ở sông Vị.
[5] Hai vị vua sáng trong lịch sử cổ đại Trung Hoa.
[6] Lòng son.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Đình Tướng » Bãi quan gửi tặng các bạn đồng liêu