Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 20/09/2008 09:14 bởi Vanachi
Trần Ngạc 陳顎 (?-1391) là con của Trần Nghệ Tông, được phong chức Thái uý Trang Định Vương. Chưa biết sinh năm nào, chỉ biết năm Tân Mùi (1391), ông sợ uy quyền của Hồ Quý Ly nên chạy trốn về trang Nam Định. Trần Nghệ Tông nghe lời Quý Ly dèm pha, sai Nguyễn Nhân Liệt đưa quân tróc nã. Quý Ly lại ngầm sai Nhân Liệt đánh chết.

Tác phẩm: Đại Việt sử ký toàn thư chép ông hay làm thơ Nôm, song tác phẩm hầu hết thất lạc, nay chỉ còn một bài thơ chữ Hán. Bài này cũng có trong Toàn Việt thi lục.

 

Tuyển tập chung