贈司徒元旦

我是當年棄物,
公非大廈奇才。
會取一般老病,
田園早辨歸來。

 

Tặng tư đồ Nguyên Đán

Ngã thị đương niên khí vật,
Công phi đại hạ kỳ tài.
Hội thủ nhất ban lão bệnh,
Điền viên tảo biện quy lai.

 

Dịch nghĩa

Tôi nay vào hạn bỏ đi,
Ông chẳng phải người tài của thiên hạ.
Cùng một phường già nua bệnh tật cả,
Cảnh ruộng vườn nên sớm lùi về.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Tôi nay vào hạn vất đi rồi,
Ông chẳng thế gian bậc kỳ tài.
Cùng bọn già nua suy yếu cả,
Điền viên sớm liệu thoái về thôi.


Bản dịch trong Đại Việt sử ký toàn thư.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nay tôi vào hạng bỏ rồi
Còn ông đâu bậc kỳ tài thế gian
Già nua bệnh tật một phường
Sao không sớm liệu về vườn cho xong

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Ta đã thuộc hàng phế vật
Ông không phải loại kỳ tài
Tính lại một đoàn lão bệnh
Ruộng vườn sớm liệu về thôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tôi nay vào hạn bỏ đi,
Ông là chẳng phải tài chi của đời.
Cùng già bệnh tật cả thôi,
Cảnh tình nên sớm về nơi ruộng vườn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời