Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
2 bài thơ
Tạo ngày 11/06/2014 10:23 bởi tôn tiền tử
Tưởng Duy Hàn 蔣維翰 (có nơi chép là Tiết Duy Hàn 薛維翰) đỗ tiến sĩ năm Khai Nguyên đời Đường Huyền Tông. Thơ ông trong "Quốc tú tập" chép 1 bài, "Toàn Đường thi" chép 5 bài với tên Tưởng Duy Hàn.