14.00
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (333 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (161 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 11/06/2014 10:23 bởi tôn tiền tử
Tưởng Duy Hàn 蔣維翰 (có nơi chép là Tiết Duy Hàn 薛維翰) đỗ tiến sĩ năm Khai Nguyên đời Đường Huyền Tông. Thơ ông trong Quốc tú tập chép 1 bài, Toàn Đường thi chép 5 bài.