Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
2 bài thơ
Tạo ngày 14/09/2007 08:51 bởi Vanachi
Đậu Thường 竇常, tự Trọng Hành 中行, đỗ tiến sĩ năm Đại Lịch. Ẩn cư viết sách ở Liễu Dương, Quảng Lăng 20 năm không ra ngoài.