Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (274 bài thơ)
- Lý Hạ (60 bài thơ)
- Lưu Vũ Tích (106 bài thơ)
- Hàn Dũ (40 bài thơ)
- Liễu Tông Nguyên (40 bài thơ)
Tạo ngày 15/09/2007 08:51 bởi Vanachi
Đậu Thường 竇常, tự Trọng Hành 中行, đỗ tiến sĩ năm Đại Lịch. Ẩn cư viết sách ở Liễu Dương, Quảng Lăng 20 năm không ra ngoài.