Lý Gia Hựu 李嘉祐 không rõ năm sinh năm mất, tự Tòng Nhất, quê Triệu Châu, đỗ tiến sĩ năm Thiên Bảo thứ bảy (748), được nhậm chức Bí thư chính tự. Năm Đại Lịch, ông được bổ nhiệm làm Thứ sử Viên Châu. Thơ một quyển, trong Toàn Đường thi sưu tập được 49 bài thơ của ông. Ông kết bạn với Lý Bạch 李白, Lưu Trường Khanh 劉長卿.

 

Tuyển tập chung