Tại Giang Tây hai năm giáng chức
Đẹp mê hồn năm thức núi mây
Cảnh sông thấy lạ hôm nay
Giá cô bay tới kêu đầy Tầm Dương

tửu tận tình do tại